Pamiętacie opowieść o Moua i Ao? Jest w Paryżu pewne muzeum, w którym można się dowiedzieć różnych ciekawostek z czasów naszych bohaterów oraz zobaczyć przepiękne kostiumy z późniejszych czasów. Katarzyna odwiedziła ostatnio Muzeum Quai Branly w Paryżu i zrobiła kilka zdjęć, które zamieszczam poniżej 🙂 Podczas swojego pobytu w Polsce Katarzyna zobaczyła również bardzo ciekawe eksponaty w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Koniecznie trzeba się tam wybrać!

Muzeum QUAI BRANLY – Jacques Chirac zostało otwarte w 2006 roku pod patronatem Jacques Chiraca. Ten owoc spotkań prezydenta z kolekcjonerem Jacques Kerchachem jest także realizacją wielu marzeń znanych pisarzy, krytyków sztuki i antropologów XX wieku: oddać odpowiednie miejsce w muzeach narodowych innym cywilizacjom niż te zachodnie i ich sztuce. Muzeum posiada w swoich zbiorach kolekcje z Afryki, Ameryki Północnej, Południowej i Środkowej, z Oceanii i różnych wysp świata. Muzeum posiada też swoją mediatekę i bibliotekę specjalistyczną. Różnego rodzaju ekspozycje czasowe pozwalają skompletować wiedzę o naszych przodkach i ich zwyczajach.

Po przejściu przez ogród roślinny, wszechobecnej natury zajmującej grunt i pnącej się obficie po ścianach budynku, obserwator przemieszczając się przez strefy światła lub półcienia, wkracza w świat sprzyjający wędrówkom wzdłuż nurtu rzeki z wyobraźni. Rzeka słów na rampie przy wejściu zaprasza nas do popłyniecia pod prąd i odnalezienia źródeł naszej historii, a po skończonej wizycie odprowadza nas do dobrego portu – naszej cywilizacji. Wieczorem, ogród rozświetla się wskazując drogę do ruchliwego i żyjącego pełnią miasta Europy – Paryża. Bajka trwa, tylko epoki się zmieniają.
Nasi przodkowie używali ochry jako farby lub pigmentu do malowania na ścianach, kamieniach, na korze drzewnej, na maskach, naczyniach, a także do dekoracji fasad ich domostw.

Kostiumy.

Muzeum Archeologiczne w Krakowie, to najstarsza tego typu placówka w Polsce. Budynek otworzył swe podwoje w 1850 roku. Część główna muzeum znajduje się w pobliżu zamku Wawel, ale istnieją filie rozproszone po całym mieście i w Nowej Hucie. W swoich zbiorach muzeum posiada wiele skarbów z całego świata, lecz największe wrażenie wywołuje kolekcja narzędzi prahistorycznych i rekonstrukcja pierwszych osiedli i miejsc geograficznych prymitywnych ludzi z południa Polski. Można zobaczyć i wyobrazić sobie życie dawnych ludzi od najstarszych czasów naszej historii aż po dzień dzisiejszy. Muzeum i jego administratorzy są naszymi pośrednikami pomiędzy dawnymi cywilizacjami a człowiekiem współczesnym.


Le musée QUAI BRANLY – Jacques Chirac a ouvert ses portes en 2006, sous le patronat de Jacques Chirac. Fruit de sa rencontre avec le collectionneur Jacques Kerache, le musée est l’aboutissement d’un rêve ancien, porté par nombre d’écrivains, critiques et anthropologues du XX siècle : rendre aux civilisations et aux arts non-occidentaux leur place au sein des musées nationaux. Le musée possède dans ses ensembles des collections de l’Afrique, des Amériques, de l’Océanie et des différentes îles du monde entier. Il est aussi doté d’une médiathèque et d’une bibliothèque spécialisée. Les expositions temporaires permettent compléter les connaissances à propos de nos ancêtres.

Le jardin végétal passé, avec la nature omniprésente au sol et sur les murs, le spectateur pénètre dans un monde propice à la déambulation en suivant un cours d’eau imaginaire tantôt dans la lumière, tantôt dans la pénombre. La rivière des mots sur la rampe d’entrée nous invite à remonter le cours de notre histoire, puis, la visite finie, elle nous remmène à bon port de notre civilisation. Le soir, le jardin extérieur s’illumine pour nous indiquer le chemin vers la grande et vibrante ville européenne – vers Paris. Le conte continue, juste les époques changent.
Nos ancêtres utilisaient l’ocre comme peinture ou pigment. Ils s’en servaient pour peindre  les murs, l’écorce de bois, les masques, les récipients divers et aussi pour décorer les façades de ses habitations.

Les costumes

Le Musée archéologique de Cracovie est le plus ancien établissement de ce type en Pologne. Il a ouvert ses portes en 1850. Son bâtiment principal se situe non loin du château Wawel, toutefois,  il existe d’autres filiales réparties partout en ville et à Nowa Huta. Dans ses collections se trouvent des trésors du monde entier, mais la plus impressionnante est celle des objets de la préhistoire et les reconstitutions des habitations et lieux géographiques des premiers hommes du sud la Pologne. On peut voir et s’imaginer la vie des humains depuis les temps le plus reculés jusqu’à aujourd’hui. Le musée et ses administrateurs nous offrent un précieux lien entre les anciennes civilisations et l’homme moderne.